Siłownia – regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SIŁOWNI

 1. Siłownia czynna jest codziennie:

Poniedziałek

13.00 – 19.00

Wtorek

13.00 – 21.00

Środa

13.00 – 19.00

Czwartek

13.00 – 21.00

Piątek

13.00 – 21.00

Sobota

13.00 – 21.00

Niedziela

13.00 – 21.00

 1. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia siłowni za zgodą Dyrektora OSiR.
 2. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.
 3. Podstawą do korzystania z siłowni jest posiadanie aktualnej opłaty.
 4. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 5. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
 6. Wejście na siłownie możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
 7. Wskazane jest korzystanie z ręcznika podczas ćwiczeń.
 8. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
 9. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie
  z siłowni zostało przez te osoby opłacone i nie wykorzystane.
 10. Ze względu na zasady bezpieczeństwa zabrania się przebywania na terenie siłowni dzieci do lat 13-stu bez opieki osoby dorosłej.
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na siłownie jakichkolwiek dodatkowych przedmiotów np. urządzeń rejestrujących, szklanych naczyń
  i butelek.
 12. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz w innych miejscach na terenie siłowni.
 13. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć
  z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
 14. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
 15. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 16. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się  w sposób bezpieczny,
  tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 17. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia -wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać pracownikowi obsługi.
 18. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 19. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 20. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 21. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby.
 22. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
 23. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 24. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą Dyrektora OSiR.
 25. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą usuwane z siłowni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy
  na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 26. Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.
 27. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu siłowni.
 28. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do Dyrektora OSiR.

 

Dyrektor OSiR