Regulamin Rajdu Rowerowego 2019 r.

data wtorek, 18 czerwiec, 2019

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

 

ORGANIZATOR

Miasto Turek

OSiR Turek

PTTK oddział Turek

Nadleśnictwo Turek

 

Komandor rajdu: Bartosz Stachowiak 

Vice – komandor trasy: Witold Lewandowski

Obsługa na trasie: Kadra PTTK oddział Turek

Długość rajdu 25 km.

Cele rajdu: Popularyzacja turystyki rowerowej historii lokalnej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. dla wszystkich chętnych.

 

DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA:

22 czerwca 2019 r. zbiórka uczestników na parkingu leśnym za nadleśnictwem po prawej stronie od ul. Chopina o godzinie 10:00

TRASA RAJDU

 

 • 15 start z parkingu leśnego,
 • Przejazd drogami leśnymi i polnymi w pobliże miejscowości Kamionka i zwiedzanie wybranych bunkrów „Przedmościa Koło”,
 • Powrót na parking leśny przy Nadleśnictwie Turek,
 • Integracyjne ognisko z kiełbaskami. (Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne),
 • 30 przewidywane zakończenie rajdu, które może ulec zmianie.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 • Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
 • Każdy uczestnik rajdu powinien wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na starcie rajdu.
 • Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać kamizelkę odblaskową. (Organizator będzie posiadał ograniczoną ich ilość i przy dużej liczbie uczestników może nie zagwarantować jej dla każdego uczestnika rajdu).
 • Zaleca się używanie kasków.
 • Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną.

 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 

 • Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
 • Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 • W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 • Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Trasa wyznaczona przez organizatorów będzie prowadziła w głównej mierze drogami polnymi i duktami leśnymi na których może znajdować się piach jak i zjazdy i podjazdy, utrudniające jazdę na rowerze.

 

Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

 

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!

 

Na trasie zabrania się:

 

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • Niszczenia przyrody,
 • Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 • Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 

Odpowiedzialność organizatora:

 

 • Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

 

Postanowienia końcowe:

 

 • Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 • Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Zgłoszenie do rajdu można dokonać przed startem po zapoznaniu się z regulaminem oraz dokonując wpisu na listę uczestników.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

« wróć do aktualności

Pozostałe aktualności: