Zapytanie ofertowe – nauka pływania

data czwartek, 16 wrzesień, 2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania w ramach projektu Umiem Pływać, dla potrzeb Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku.
 
       I.WPROWADZENIE
 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania w ramach projektu Umiem Pływać, dla potrzeb Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku.
 1) Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 2) Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień   publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
 II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIA JĄCEGO
 
1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku ul. Sportowa 9a , 62-700 Turek,
    woj. wielkopolskie NIP: 668 193 04 98
2) Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Krzysztof Kolenda dyrektor OSiR Turek  tel. 727611017
   
 
 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1) Oferent realizować będzie usługę nauki pływania w ramach projektu Umiem Pływać na rzecz Pływalni OSiR Turek   
2) Oferent powinien dysponować minimum trzema osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia zajęć nauki pływania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) Harmonogram zajęć ze wskazaniem terminu zajęć, ilości grup, ilości uczestników w grupie oraz ilości wymaganych instruktorów nauki pływania będzie przedstawiany Oferentowi na bieżąco  po podpisaniu umowy.
5) Planowany termin rozpoczęcia współpracy wrzesień 2021 roku, a zakończenia grudzień 2024 roku.
 
 IV.OFERTA MUSI BYĆ SPORZĄDZONA NA PIŚMIE I ZAWIERAĆ:
 
1) Proponowaną przez Oferenta cenę za prowadzenie zajęć  nauki pływania 60 minut dla grupy nie przekraczającej 15 osób.
2) Wykaz wraz z kopią uprawnień min. trzech osób posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć nauki pływania. Zajęcia nauki pływania odbywać się będą w godzinach , tj. 13:00 – 19:00,
3) Aktualny odpis lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS ze wskazaniem osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta,
4) Nr REGON i NIP,
5) Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miejskiej Turek,
6) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego i przyjęciu ich bezzastrzeżeń,
7) Podpis składającego ofertę wraz z oświadczeniem o gotowości podpisania umowy.
 
 Dokumenty, załączone do oferty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta
 
 V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
1. Termin wykonania zamówienia wynosi: od września 2021 do 23 grudnia 2024r.
 
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
 
1) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Świadczenie usług w zakresie  prowadzenia zajęć nauki pływania, dla potrzeb Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku” do 24.09.2021r. do godz.10:00 w siedzibie zamawiającego: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku ul. Sportowa 9a
2) Dyrektor OSiR Turek dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, a o wyborze
powiadomi zainteresowanych drogą elektroniczną w terminie do 7 dni kalendarzowych
3) Dyrektor OSiR w Turku zastrzega  możliwość unieważnienia postępowania
    ofertowego bez podania przyczyn,
4) Dyrektor OSiR w Turku zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji
    z wybranymi oferentami.
 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
 1) Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
 2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
 3) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

Załącznik do pobrania:
Załącznik nr 1

 

 

« wróć do aktualności

Pozostałe aktualności: